Chất bài tiết tăng lên nhiều : Để chuẩn bị cho hoạt động sính