Tôi đã từng rất ghét Phan Minh chỉ vì trong lúc tôi đang tải