Kiểm tra định kỳ trước khi đẻ : Nếu chẩn đoán chính xác đã